Oznámenie o vyhlásení písomného hlasovania obnova Tríbečská 2136

TOMA    s.r.o.,  Gorkého ul.   2019,  Topoľčany   95501   

 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PÍSOMNÉHO HLASOVANIA

 vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  č. 2136, na ul. Tríbečská v Topoľčanoch

V zmysle §14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správca TOMA s.r.o. a zástupcovia vlastníkov bytov  a komisia pre obnovu byt. domu oznamujú, že v dňoch:

od 12.02.2019/utorok/  do 26.02.2019/utorok/

 

sa v bytovom dome 2136 ul. Tríbečská uskutoční písomné hlasovanie o týchto otázkach:

 • Súhlasíte s investičným zámerom, ktorého predmetom bude zateplenie obvodového plášťa, obnova balkónov, zateplenie stropu 1. podzemného podlažia, oprava spoločných priestorov bytového domu, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena rozvodov vody, kanalizácie a plynoinštalácie bytového domu, výmena výťahov? (ďalej len „Otázka č. 1“)
 • Súhlasíte aby celé dielo okrem výmeny výťahov realizovala spoločnosť E-RAN Group, a. s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 47 975 938 a výmenu výťahov realizovala spoločnosť E – RAN VÝŤAHY spol. s r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 50 056 531? (ďalej len „Otázka č. 2“)
 • Súhlasíte s navýšením tvorby do fondu prevádzky, údržby a opráv na 0,92€/m2 tak, aby táto tvorba postačovala na financovanie obnovy bytového domu s účinnosťou od 1.1.2019? (ďalej len „Otázka č. 3“)
 • Súhlasíte so spôsobom financovania investičného zámeru na obnovu Bytového domu s rozpočtovým nákladom vo výške 974 560,51€ s DPH v rozsahu prác:
  • zateplenie bytového domu (účel obnovy „U515“)
  • odstránenie systémovej poruchy „f“ (účel obnovy „U715“)
  • iná modernizácia (účel obnovy „U995“)
  • výmena spoločných rozvodov (účel obnovy „U975“)
  • výmena výťahov bytového domu (účel obnovy „U965“)
  • ostatné práce mimo ŠFRB,

z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) a s predložením žiadosti o úver v maximálnej výške úveru 794 820,00Eur, počas max. doby splácania 20 rokov s tým, že zvyšná časť ceny diela bude hradená z komerčného úveru a zvyšná čiastka z vlastných prostriedkov domu? (ďalej len „Otázka č. 4“)                                                                                                                                                                                    

 • Súhlasíte s prijatím úveru a spôsobu zabezpečenia úveru zo ŠFRB, za účelom financovania obnovy Bytového domu za týchto podmienok?:
 • zriadenie záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky z účtu na ktorom sa sústreďujú prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv Bytového domu
 • zriadenie vinkulácie troch mesačných splátok úveru v prospech ŠFRB na splátkovom účte žiadateľa – budúceho klienta ŠFRB a vinkulácie poistného plnenia vo výške úveru v prospech ŠFRB počas doby splácania úveru? (ďalej len „Otázka č. 5“)
 • Súhlasíte so splnomocnením pre správcu bytového domu – TOMA, s.r.o., Gorkého 2019/3, 955 01 Topoľčany k vybavovaniu a podpisovaniu právnych dokladov a to najmä:
 • Zastupovanie pri všetkých jednaniach so stavebným úradom a na všetky úkony     v stavebnom konaní / stavebné  povolenie, kolaudačné  rozhodnutie, zmena pred dokončením  a iné /
 • Zastupovanie vlastníkov bytov a NP pri získavaní a vybavovaní všetkých potrebných súhlasov, povolení, výnimiek a rozhodnutí, ako aj všetkých súvisiacich úkonov potrebných k získavaniu a vydaniu týchto súhlasov, povolení, výnimiek a rozhodnutí
 • Vybavovanie, podpisovanie, podávanie, prijímanie, doručovanie alebo dopĺňanie písomností a právnych dokladov súvisiacich s obnovou bytového domu
 • Rozširovanie návrhov a ich vzatie späť celkom alebo z časti, vzdanie sa odvolania a opravných prostriedkov
 • Podpisovanie zmlúv so zhotoviteľom diela, stavebným dozorom, vybavovanie úveru a podpisovanie úverovej zmluvy zo ŠFRB a komerčnej banky, vybavovanie a podpisovanie  zmlúv o zriadení záložného práva na účet FPÚaO v prospech ŠFRB a komerčnej banky ? (ďalej len „Otázka č. 6“) 
 • Súhlasíte aby stavebný dozor na obnovu bytového domu vykonával Vladimír Opačitý VOPA za sumu 0,79% z obstarávacej ceny diela maximálne však 7 700,- € bez DPH ? (ďalej len „Otázka č. 7“)
 • Súhlasíte s poskytnutím úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov od Slovenskej sporiteľne vo výške 150 000,– EUR v Slovenskej sporiteľni, s úrokovou sadzbou 6 Mesačný EURIBOR + marža banky 1,45 % p.a. a s lehotou splatnosti 20 rokov  (ďalej len „Úver“). Úver bude Bankou poskytnutý na účel „Kompletná obnova bytového domu“ po splnení podmienok stanovených v Úverovej ponuke predloženej Bankou. Po preukázaní účelu čerpania Úveru minimálne vo výške 90 % Banka poskytne zostávajúcu časť Úveru na bežný účet Bytového domu vedený v Banke, pri zostávajúcej časti Úveru Banka nebude  požadovať zdokladovanie účelu čerpania Úveru? (ďalej len „Otázka č. 8“)
 • Súhlasíte so zabezpečením pohľadávky z Úveru, ktoré bude tvoriť: vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu? (ďalej len „Otázka č. 9“)

 

Podmienky pre započítanie právoplatného hlasu:

– pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov postačuje súhlas jedného z manželov

– pri podielovom spoluvlastníctve manželov alebo vlastníkov sa započíta hlas za byt iba v tom prípade, ak súhlasné stanovisko (podpisy) dá toľko spoluvlastníkov, ktorých podiely tvoria nadpolovičnú väčšinu.

– za vlastníka môže hlasovať aj iný vlastník bytu, resp. poverená tretia osoba na základe úradne overeného splnomocnenia.

Písomné hlasovanie sa uskutoční predložením  hlasovacej listiny – kde vyplníte potrebné údaje –  vyznačíte Vašu voľbu svojím vlastnoručným podpisom, overovatelia svojím podpisom potvrdia pravosť údajov – a ich následným zozbieraním a vyhodnotením písomného hlasovania. Aby bolo hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome pri každej otázke a 2/3 väčšiny pri otázkach týkajúcich sa úveru zo ŠFRB a Slovenskej sporiteľne. Overovateľmi podpisov a výsledkov písomného hlasovania sú p. Kráľ, p. Vlnka a p. Dunajčík – zvolení na schôdzi vlastníkov konanej dňa 12.12.2018.

Vyvesené na bytovom dome a odovzdané do rúk členov komisie pre obnovu bytového domu a zástupcov vlastníkov.

V Topoľčanoch dňa  04.02.2019

TOMA s.r.o. – Váš správca

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Star0 Grunty 7A
Bratislava, 841 04
Slovenská republika

 
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle