Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.3, zverejnenej 18. novembra 2020 na webovej stránke www.opvai.sk

Názov predmetu zákazky : Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva

Dátum zverejnenia tejto výzvy :  31.3.2021

Projekty

Operačný program : Integrovaná infraštruktúra

Špecifický cieľ : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Operačný program : Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ : 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky:

Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva

Dátum zverejnenia tejto výzvy:

15.03.2019

Súbory na stahnutie:

Kontaktné údaje

TOMA s.r.o.,
Gorkého 2019
Topoľčany, 955 01
Slovenská republika
Člen skupiny acs logo
Kontakty
Tel.: +421 (0) 38 536 96 31
Fax: +421 (0) 38 536 96 66
Email: sekretariat@tomatopolcany.sk

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

Toma rounded rectangle